CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 

 1. Khái quát đặc điểm, nội dung và tính chất hoạt động của Phòng GD&ĐT Phù Mỹ:         a) Hoạt động của cơ quan, đơn vị:

– Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

– Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ công tác của UBND  huyện; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Đối tượng, phạm vi, tính chất hoạt động của cơ quan, đơn vị:

– Đối tượng: Tổ chức quản lý hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh trong độ tuổi Nhà trẻ, Mẫu giáo, Tiểu học và THCS.

– Phạm vi: Hoàn thành nhiệm vụ công tác quản lý giáo dục từ ngành học Mầm non đến phổ thông ( cấp Tiểu học và THCS ) trên địa bàn huyện Phù Mỹ.

– Tính chất: Tổ chức quản lý hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh trong các trường Mầm non, Tiểu học và THCS.

c) Cơ chế hoạt động của cơ quan, đơn vị:

Phòng Giáo dục và Đào tạo Phù Mỹ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trên địa bàn. Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện Phù Mỹ; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định.

Nguyên tắc phân công và thực hiện công tác của Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng và cán bộ, chuyên viên Phòng Giáo dục – Đào tạo

 1. Trưởng phòng chịu trách nhiệm quản lý toàn diện trước Chủ tịch UBND huyện, hội đồng nhân dân huyện về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.
 2. Các Phó trưởng phòng giúp Trưởng phòng chỉ đạo, thực hiện từng lĩnh vực công tác; trực tiếp điều hành, chịu trách nhiệm bộ phận chuyên môn; theo dõi địa bàn được Trưởng phòng phân công; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Trưởng phòng về các quyết định của mình. Những vấn đề xét thấy khó khăn, liên quan nhiều lĩnh vực cần xin ý kiến Trưởng phòng trước khi quyết định.

Ngoài các nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công trong văn bản, các Phó trưởng phòng còn phải thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 1. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các Phó trưởng phòng cần phối hợp, theo dõi, hỗ trợ nhau nhằm đảm bảo mọi hoạt động của Phòng GD-ĐT được thực hiện hiệu quả, đúng kế hoạch. Trường hợp cần thiết đề nghị Trưởng phòng tổ chức bàn bạc hoặc xem xét quyết định.

Phó trưởng phòng không tự ý giải quyết ngoài nhiệm vụ được phân công khi chưa có ý kiến Trưởng phòng.

 1. Trưởng phòng và các phó trưởng phòng thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cơ quan, nhất là chế độ hội họp, báo cáo.
 2. Cơ quan Phòng Giáo dục – Đào tạo chia các bộ phận:
 3. Tổ chức- văn phòng.
 4. Chuyên môn Mẫu giáo – Mầm non.
 5. Chuyên môn Tiểu học.
 6. Chuyên môn Trung học cơ sở.
 7. Tài vụ, cơ sở vật chất- thiết bị trường học.

Ngoài ra các cán bộ, chuyên viên được phân công trực thuộc các bộ phận sau: Hoạt động ngoài giờ trực thuộc bộ phận Tiểu học, Phổ cập giáo dục trực thuộc chuyên môn Trung học cơ sở; Thanh tra trực thuộc Tổ chức- Văn phòng. Mỗi bộ phận cử một tổ trưởng; cán bộ, chuyên viên được phân công nhiều nhiệm vụ thì chịu trách nhiệm quản lý công việc của tổ trưởng thực hiện.

Ngoài công tác được phân công, lãnh đạo phòng và cán bộ, chuyên viên Phòng GD-ĐT được Trưởng phòng phân công một số công tác theo từng giai đoạn, phụ trách địa bàn (có bảng phân công cụ thể).